1

هر شخصی که برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به یک سازمان بهداشتی و درمانی مراجعه می نماید؛

حقوق بیمار

بهره مندی از خدمات بطور کلی: در چارچوب اصول عدالت و حقانیت بهره مندی از فعالیت ها و خدمات پیشگیرانه بهداشتی و درمانی در راستای تشویق انسانها به زندگی سالم،

دسترسی به خدمات به شکل برابر

دریافت خدمات بدون در نظر گرفتن ملیت، زبان، دین، مذهب، جنسیت، اندیشه سیاسی، اعتقادات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی،

اطلاع رسانی

کسب اطلاع از هرگونه خدمات و امکانات و اینکه چه در حال روی دادن است،

انتخاب و تغییر نهاد

انتخاب و تغییر نهاد بهداشتی و درمانی و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی نهادی که انتخاب نموده است.

شناخت، انتخاب و تغییر پرسنل

داشتن اطلاع در خصوص هویت و مسئولیت و عناوین پزشکان و دیگر پرسنل ارائه دهنده خدمات پزشکی و انتخاب و تغییر دادن آنها،

درخواست اطلاعات

درخواست کتبی و یا شفاهی هرگونه اطلاعات در خصوص وضعیت سلامتی خود،

رازداری

دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در محیطی مناسب جهت حفظ اسرار،

رضایت و اجازه

کسب رضایت برای انجام اقدامات پزشکی و بهره مندی از خدمات در چهارچوب رضایت وی،

عدم پذیرش و متوقف نمودن

درخواست توقف و/ ویا عدم پذیرش درمان

امنیت

دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در محیطی امن، امکان به جای آوردن فرائض دینی: به جای آوردن فرائض دینی،

متناسب با امکانات سازمان و در چارچوب تدابیر اتخاذ شده اداری،

رفتار با کرامت

دریافت خدمات با احترام، توجه، با لبخند، مهربانانه و با محبت،

آسایش

تامین هرگونه شرایط بهداشتی، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در فضایی که سر و صدا و عوامل ناراحت کننده رفع گردیده است،

ملاقات

پذیرش ملاقات کننده متناسب با اصول و قوانین مشخص شده از سوی سازمان و یا نهاد،

داشتن همراه

درخواست حضور همراه، بر اساس مقررات و امکانات سازمان و یا نهاد بهداشتی و درمانی و در صورت صلاحدید پزشک،

خدمات پیوسته

بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی تا زمانی که بیمار به آنها نیازمند می باشد از حقوق بیمار به شمار می رود.