مسئولیت های بیمار

  • از مهمترین مسئولیت های بیمار می توان به شناخت پزشک با نام از سوی بیمار، فهمیدن درمانی که ارائه می گردد و مصرف و اجرای داروهایی که درنسخه تجویز گردیده است اشاره نمود. هنگامی که احساس نمود به اندازه کافی موضوع تشریح نگردیده است و یا به خوبی آن را درک نکرده است، تا زمانی که موضوع کاملا روشن نشده است موظف است در خصوص موضوع سوال نماید.
  • بیمار موظف است در خصوص وضعیت سلامتی خود اطلاعات صحیح و کامل ارائه نماید. موظف است ناراحتی خود و یا در صورت داشتن بیماری واگیردار، عمل جراحی، درمانهای پیشین، داروهای مصرفی و عادات خود را به صورت آشکار و بی کم و کسر توضیح دهد.
  • بیمار موظف است تغیرات به وجود آمده آنی و ناراحتی های پدید آمده جدید در طول مدت درمان را به پزشک و یا پزشکانی که مسئول درمان وی می باشند اطلاع دهد.
  • بیمار موظف است مبالغی که بجهت اعمال درمان و تشخیص می بایست پرداخت گردد را در بازه زمانی تعیین شده از سوی سازمان، تقبل نماید. اگر هزینه های درمان از سوی سازمانی که بدان وابسته می باشد پرداخت می گردد، بیمار موظف است اطلاعات مربوط به آن نهاد را صحیح ارائه نموده و در صورت لزوم مستند نماید.
  • در صورت وارد نمودن ضرر و زیان به اموال و لوازم مصرفی سازمان به صورت عمدی و یا درنتیجه استفاده ناصحیح از سوی بیمار، موظف به جبران خسارت می باشد.
  • در صورتی که بیمار برنامه درمانی را نپذیرد و یا به دستورات پزشک عمل ننماید، شخصا مسئول نتایج حاصله از این امر خواهد بود.
  • در راستای تامین دسترسی ساده تر بیماران به خدمات، از زمانی که وارد بیمارستان می گردید، کلیه پرسنل مسئول و عوامل راهنمائی و پذیرش بیمار در طبقات پلی کلینیک در خدمت شما می باشند.