هدف

هدف ما بیمارستانی است که بیماران با اطمینان جان خود را به آن امانت داده و خدماتی که ارائه می نمائیم در شاخه های تخصصی خود هموراه مورد ترجیح و پسند قرار گرفته شود.

چشم انداز

با آگاهی به اهمیت مراقبت از سلامتی و گسترش آن؛ چشم انداز ما کار با گروه هایی با حضور دانشگاهیان، کسب رضایت بیمار و کارکنان به عنوان یک اصل و تبدیل شدن به یک بیمارستان شناخته شده و معتبر در سطح استانبول و بین المللی می باشد.