پزشکان ما

اخبار ما
فهرست کامل

  • GOP_logo

    بیمارستان قاضی عثمان پاشا، تبدیل به بیمارستان دانشکده پزشکی گردید.

    بیمارستان قاضی عثمان پاشا، تحت پوشش دانشکده پزشکی دانشگاه ینی یوزیل قرار گرفت.

    اطلاعات بیشتر