بیمارستان قاضی عثمان پاشا، تبدیل به بیمارستان دانشکده پزشکی گردید.