1

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

HASTA HAKLARI

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden aydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet,siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme

Sağlık kurulusunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve / veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortama almaya,Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme

Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Sürekli hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.