Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Özge Begüm Seferoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Özge Begüm Seferoğlu

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Lisans)
  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

İş Deneyimi

  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Oftalmoloji Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

  • Göz Hastalıkları

Bilimsel Yayınlar

Toker E, Çerman E, Özcan DÖ, Seferoğlu ÖB. The Efficacy of Different Accelerated Corneal Crosslinking Protocols in Patients with Progressive Keratoconus, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 43 (2017):1089-1099

Seferoğlu Özge B, Toker E. Hybrid Contact Lens in Keratoconus Visual Performance and Vision-Related Quality of Life. 42. European Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO), Nice,Fransa, 2012. ( Sözel Sunum)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Results of Pegylated Interferon-Alfa 2b Therapy in Patients with Behçet’s Disease:Short Time Results. 16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris,Fransa, 2014. ( Poster Sunum) 2

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Enhanced Depth imaging optical coherence tomography findings in Behcet’s Disease and its association with angiographic changes .16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris, Fransa, 2014. ( Poster Sunum)

Seferoglu Özge B, Çekiç O.Sticky silicone oil due to the interaction of perfluro-octanand 5500 cst silicone oil. Mediterretina, Ġstanbul, 2014( Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Visual Performance and Vision Related Quality of Life of patients wearing a Miniscleral Contact Lens. 45 European Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO) Ġzmir, 2015. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Clinical Outcomes of Repeated Corneal Collagen Cross-linking American Academy of Ophthalmology, LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B , Toker E. Effects of Topical Nepafenac Treatment on Perioperative and Postoperative Pain Relief and Epithelial Healing after CXL, ASCRS, San Diego, ABD, 2015. ( Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B,Toker E. Keratokonusta hibrid kontakt lens uygulaması: Görsel Performans ve Görme ile iliĢkili YaĢam Kalitesi, 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Sözlü Sunum)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Esen F, Eraslan M, Çerman E, ġahin Ö. Ven Tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde anti-VEGF tedavisinin Anti-VEGF fokal Lazer kombine tedavisi sonuçları ile karĢılaĢtırılması 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Eraslan M, Çerman E, ġahin Ö. Bilateral Terson Sendromlu olguda vitrektomi operasyonu sonucu, 47 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2013. (Poster Sunum)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Aktif ve Kronik Uveiti olan Behcet hastalarında Peginterferon Kullanımının Erken Dönem Sonuçları. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Kazokoğlu H. Topikal Okular Steroide bağlı GeliĢen Pediatrik Ġatrojenik Cushing Sendromu Olgusu. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Behçet Hastalarında EDI-OCT(Enhanced Depth Imaging-OCT) Bulguları ve ĠliĢkili Anjiografik DeğiĢiklikler. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Erekul G, Toker E. Topikal Nepafenak (%0.1) Damla kullanımının Crosslinking (CXL) Tedavisinde Ağrı ve Yara ĠyileĢmesi üzerine Etkisi. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Miniskleral Lens Kullanıcılarında Görsel Performans ve Görme ile iliĢkili YaĢam Kalitesi Değerlendirmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Sümmen S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Ġki Farklı Mini-skleral Lensin Uygulama Sonrası Çökme Hızlarının KarĢılaĢtırılması. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Eyvaz E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Keratokonus Hastalarında Ġki Farklı Mini-Skleral Lens Ġle Görme Keskinliği ve Hasta Konforunun Değerlendirilmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Ġlerleyici Keratokonus Hastalarında HızlandırılmıĢ Korneal Crosslinking (9 mw/cm2):1.yıl takip sonuçları. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum) 3

Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Küçükkömürcü E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Korneal Crosslinking Tedavisi Sonrası Progresyon Gösteren Keratokonus Hastalarında Tekrarlanan Crosslinking Tedavisinin Etkinliği . 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)