Çağrı Merkezi 444 1 300

Organizasyon Şeması

ORGANİZASYON YAPISI DİKEY VE YATAY HİYERARŞİ KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI TALİMATI

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurumsal ve klinik yönetişim ile ilgili sorumlulukları içerecek şekilde tanımlanmış ve kurum faaliyetlerimizin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulan organizasyon yapısında en üst yönetim kademesinden en alt birime kadar dikey ve yatay tüm ilişkilerinin tanımlanmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin tüm birimlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

Organizasyon Şeması: Kurumsal yapıyı bir bütün olarak gösteren ve hizmet birimleri arasındaki çeşitli ilişkileri tamamlayıcı bir düzen içinde göz önüne alan bir grafiktir.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın bilinmesinden ve uygulanmasından tüm çalışanlar, denetiminden genel müdürlük ve başhekimlik sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

 • Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır.
 • Kurumumuzda çok sayıda personelin çalışması, personelin çalışmalarını gruplandırmak ve bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek ve karar vermede zaman kaybı yaşanmaması amacı ile dikey (hiyerarşik) ve yatay yönetim şekli kullanılmaktadır.
 • Yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Dikey örgütlenmedeki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir.
 • Yatay entegrasyon noktalarında Başhekim, Hastane Müdürü, Bölüm Koordinatörleri ekip halinde çalışarak işbölümünün sağlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bunlardan doğacak sorumlulukları dikkate almaktadırlar.
 • Hastanemizin organizasyon yapısı Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Yönetim Kurulu vardır. İç Denetim ve İş Geliştirme Yönetim Kurulu arasında dikey bağlantı vardır. Verimlilik ve Raporlama, İç Denetim ve İş Geliştirme yatak olarak birbirlerine bağlıdır.
 • Genel Müdür ile Yönetim Kurulu arasında dikey bağlantı vardır. Başhekim, Hastane Müdürü, Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Koordinatörü, Mali İşler ve Finans Koordinatörü, İnsan Kaynakları Koordinatörü, Kurumsal Faturalama ve Hasta Hizmetleri Koordinatörü ile Strateji ve Kalite Koordinatörü birbirlerine yatay olarak, Genel Müdüre ise dikey olarak bağlıdırlar.
 • Birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.
  • Başhekim,
  • Hastane Müdürü,
  • Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Koordinatörü,
  • Mali İşler ve Finans Koordinatörü,
  • İnsan Kaynakları Koordinatörü,
  • Kurumsal Faturalama ve Hasta Hizmetleri Koordinatörü,
  • Strateji ve Kalite Koordinatörü
 • Başhekim Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Başhekim’ e dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Başhekim Yardımcıları
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Görüntüleme Hizmetleri
  • Organ Nakil Merkezleri
  • Hemşirelik Hizmetleri
  • Eczane
  • Tıbbi Kayıt ve Arşiv
  • Beslenme ve Diyet
  • Havacılık Tıp Merkezi
  • Tıbbi Hizmetler
  • Biyomedikal
  • Ruhsatlandırma
 • Hastane Müdürü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Hastane Müdürü’ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Destek Hizmetler
  • Otelcilik Hizmetleri
  • Güvenlik
  • Teknik Hizmetler
  • Yiyecek ve İçecek Hizmetler
  • Muhabarat Ve Ulaştırma Hizmetleri
 • Otopark Hizmetleri
 • Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Koordinatörü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Koordinatörü’ ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Uluslararası Hasta Hizmetleri Tıbbi Hekim
  • Uluslararası Hasta Hizmetleri
  • Uluslararası Pazarlama
  • Uluslararası Fiyatlandırma ve Faturalandırma
  • Uluslararası Ulaşım
  • Tercüman
 • Mali İşler ve Finans Koordinatörü Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Mali İşler ve Finans Koordinatörü’ ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Mali İşler ve Finans
  • Bilgi Sistemleri
  • Satın Alma
  • Lojistik
 • İnsan Kaynakları Koordinatörü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. İnsan Kaynakları Koordinatörü’ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • İnsan Kaynakları
  • Eğitim
  • Hakediş
  • Özlük ve Ücret Yönetimi
 • Kurumsal Faturalama ve Hasta Hizmetleri Koordinatörü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Kurumsal Faturalama ve Hasta Hizmetleri Koordinatörü’ ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Kurumsal Faturalama
  • Fiyatlandırma
  • Hasta Hizmetleri
 • Pazarlama Müdürü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Pazarlama Müdürü’ne dikey olarak, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
  • Kurumsal Pazarlama
  • Marka ve Kurumsal İletişim
  • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
  • Çağrı Merkezi
 • Strateji ve Kalite Koordinatörü, Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Strateji ve Kalite Koordinatörüne Bölüm Kalite Sorumluları yatay olarak bağlıdır ve koordineli olarak çalışırlar.
 • Pazarlama, Planlama, Hasta İletişim, Gece Müdürleri, İSG Birimi Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır.

6.2 SORUMLULUK ve İLİŞKİLER

Her biriminin asil ve yedek sorumluları kendi birim amirleri tarafından belirlenmiş olup ihtiyaç olması halinde Genel Müdür / Başhekim oluru ile resmi olarak yazılıp kişilere tebliğ edilmiştir. Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır.

6.3 YETKİ DEVRİ

Organizasyon şemasındaki Tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Genel Müdür onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Kurum iç yazışma belgesi ile yapılır. Genel Müdür olmadığında yetki devri Başhekim tarafından yapılmaktadır. Başhekim olmadığında ise gerektiğinde geçici olarak kısa süreli görev devirleri Başhekim Yardımcısı tarafından yapılmaktadır.

6.4 YÖNETİŞİM

Organizasyon yapısı içerisinde yer alan tüm sorumluların, klinik ve kurumsal yönetişim kapsamında sorumluluk sahibi olması esastır.

Kurumsal yönetişim, kurumun tüm paydaşlarıyla ilişkilerindeki davranışlarını ve iletişimini yürüten herkesin görevi olmakla birlikte organizasyon yapısında görev alan tüm sorumluların bu bilinç içerisinde hareket etmesi gerekir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak kurumsal yönetişim kapsamında benimsediğimiz temel unsurlarımız etik, güven, yetkinlik, yenilikçi, adil, şeffaf, açık ve net, eşit, stratejik vizyona sahip olmak, klinik yönetişim kapsamında ise klinik etkinlik, klinik denetim, risk yönetimi, hasta ve toplum katılımı, kurumsal ve kişisel gelişimi içeren bir yönetim anlayışıdır. Kurumsal ve klinik yönetişimin başarılı bir şekilde uygulanması için etkin bir ekip çalışması faaliyeti yürütülmektedir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Organizasyon Şeması
 • Bölümlere Ait Organizasyon Şemaları
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 21.11.2022 tarihinde yayınlanmış ve 21.11.2022 tarihinde güncellenmiştir.